Nejčastějčí dotazy

 1. Jsem již třetím rokem v oddlužení a chtěl bych se zeptat, zda i letos dojde ke změně nezabavitelné částky.
  I pro rok 2019 došlo ke změně částek, od kterých se výše nezabavitelné částky odvíjí. Letos se nezabavitelná částky pro jednotlivce pohybuje v rozsahu 6 428,-- Kč – 9 643,-- Kč v závislosti na výši příjmu dlužníka. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu je 1 607,-- Kč.
 2. Prosím a kdy začne platit novy zákon na insolvenci
  Novela nabyde účinnosti od 01.06.2019.
 3. Dobrý den. Chtěla bych se zeptat zda novela insolvenčního zákona platí pouze pro nové žadatele nebo i ty stávající. Jsem dva a půl roku v insolvenci a mám zaplaceno 60% dluhu. Zajímalo by mě jestli můžu ve stávající insolvenci žádat o ukončení po třech letech.
  Bohužel, přechodná ustanovení stanoví, že v řízeních, ve kterých bylo o úpadku rozhodnuto před účinností novely, se bude postupovat podle dosavadního zákona.
 4. Chci se zeptat babička je v insolvenci a doteďka jí splátky stačili jelikož mě měla v pěstounské péči. Bohužel já přestala studovat a tím jí bude odejmut příspěvek pěstouna. Důchod má velmi malý a nestačí jí na splátky. Co by babička měla dělat ? Bylo nám řečeno aby jí někdo přispíval ale já takový příjem nemám a nikoho dalšího nemá. V insolvenci už je 4 rokem.
  Pro konkrétní odpověď by bylo potřeba detailněji znát stav babiččina insolvenčního řízení a výši přiznaného důchodu. Proto doporučuji se s dotazem a s konkrétními informacemi obrátit na kteroukoliv z našich poboček, kde Vám po seznámení se s babiččinou situací rádi poradíme.
 5. Můžu si při insolvenci nastavit že budu splácet třeba 10 tisíc měsíčné? A jestli ano, tak to mi budou strhat těch 10 tisíc a nic víc?
  Předpokládám, že máte na mysli nižší, než zákonem stanovenou splátku. Tu může soud dlužníkovi povolit pouze za předpokladu, že i z nižší splátky bude v oddlužení uhrazeno více než 50% zjištěných nezajištěných závazků. Pokud soud žádosti dlužníka vyhoví, potom je srážka z příjmu dlužníka prováděna v soudem stanovené výši a částka příjmu dlužníka, která převyšuje stanovenou splátku je dlužníkovi vyplácena.
 6. Mám otázku ohledně insolvence bývalého přítele. U jedné z půjček jsem mu dělala ručitele. Termín úhrady první splátky byl 31.10.2013, pokud je insolvence 5 let, melo to skončit minuly rok. Dokážete mi poradit, jak zjistím kdy mu insolvence konci? Vím, že nejjednodušší by bylo zeptat se jeho, ale bohužel nejsme v kontaktu.
  Jestliže bylo vašemu bývalému příteli schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, potom by datum poslední splátky mělo být v říjnu 2018. Průběh popř. výsledek insolvenčního řízení si můžete po zadání jména, příjmení a data narození úpadce ověřit v insolvenčním rejstříku, což je veřejný seznam, který naleznete zde.
 7. Mám záznam v insolvenčním rejstříku, který bych rád vymazal. Jedná se o to že žádost jsem podal v roce 2016,ale nebyla soudem potvrzena. Poradíte mi jak účinně záznam vymazat?
  Ve Vašem případě, kdy bylo rozhodnuto o zastavení řízení, můžete soud požádat o vyškrtnutí z insolvenčního rejstříku. Soud údaje o Vaší osobě znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti.
 8. Výplata manželky je od zaměstnavatele zasílána insolvenčnímu správci. Je to z důvodu, protože na začátku insolvence měla manželka dva příjmy, mateřskou a výplatu. Mateřskou již dávno nemá, tak by jsme chtěli, aby se srážka z platu prováděla u zaměstnavatele a ne až u insolvenčního správce. Jde to nějak změnit?
  Podejte na příslušný insolvenční soud žádost o změnu splátkového kalendáře.
 9. Letos v červnu nám s manželkou končí insolvence. Chtěl bych se zeptat, kdy je nutné podat k soudu návrh na osvobození od zbytku neuspokojených pohledávek? A zda je nějaký termín kdy je tento návrh nutné podat.
  Pokud jste v průběhu oddlužení plnili svoje povinnosti a uhradili věřitelům více než 30%, nemusíte o vydání osvobozujícího usnesení žádat. Soud rozhodnutí vydá zároveň s zároveň s rozhodnutím, kterým bere splnění oddlužení na vědomí.
 10. Brzy budeme mít ukončenou insolvenci , 100% závazků uhrazeno. Od vyhlášení úpadku (srpen) do schválení oddlužení (listopad) nám soud uložil platit měsíčně 1633,50 Kč správci jako zálohu na výdaje. Zaplatili jsme 4x1633,50. Chtěla bych se zeptat, zda o tyto peníze můžeme zažádat, aby nám byly vráceny. Ve zprávě IS o splnění oddlužení si správce tyto peníze vyčíslil společně s náklady od povolení oddlužení.
  Insolvenčnímu správci náleží odměna za jeho činnost již ode dne, kdy soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku usnesení o úpadku, takže právo na vrácení částky, která představuje odměnu insolvenčního správce za dobu od zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku (srpen) do zveřejnění usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (listopad), nemáte. Insolvenční správce provádí určité úkony ihned po vydání usnesení o úpadku, a proto mu náleží odměna i za období od vydání usnesení o úpadku do vydání usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Dotazy před 31. 12. 2018

 1. Bývalý manžel udělal řadu dluhů, o kterých jsem nevěděla ale později mi je začali strhávat z platu. Myslela jsem, že po rozvodu srážky přestanou, ale trvají dál i když jsem účetní informovala.
  Účetní sama nemůže rozhodnout o ukončení nařízené exekuce. Po rozvodu manželství musíte k pověřenému exekutorovi podat návrh na zastavení takové exekuce a doložit zánik manželství kopií rozsudku o rozvodu s vyznačením právní moci. Pokud návrh na zastavení exekuce podáte v zákonné lhůtě 30 dní, potom o zastavení exekuce rozhodne sám exekutor. Jestliže podáte návrh později, exekutor již nemůže rozhodnout sám, ale musí věc postoupit k rozhodnutí soudu.
 2. Manželka si vzala několik půjček, které nesplácela. Exekutor vydal příkaz k prodeji nemovitosti, kterou jsem zdědil ještě před uzavřením manželství. Může mi nemovitost prodat.
  Takto nabytá nemovitost je ve Vašem výlučném vlastnictví a nespadá do společného jmění manželů. Proto na ni nemůže být vedena exekuce pro dluh vaší manželky. Proti takovému postupu se můžete bránit návrhem na částečné zastavení exekuce podle ust. § 262b OSŘ
 3. Můžu jako osoba pracující na živnostenský list podat návrh na oddlužení. Některé dluhy mám i z podnikání.
  Novela insolvenčního zákona umožňuje podat návrh na povolení oddlužení i fyzickým osobám, které mají dluhy z podnikání a to pokud s tím souhlasí věřitelé z podnikatelských dluhů, nebo v případě, kdy takové pohledávky zůstaly nezaplacené po skončení předchozího insolvenčního řízení nebo se jedná o zajištěné pohledávky, to znamená pohledávky zajištěné např. zástavním právem k majetku dlužníka. Přitom platí vyvratitelná domněnka, že věřitel s oddlužením souhlasí, pokud nejpozději s přihláškou své pohledávky nesdělí, že s řešením úpadku dlužníka oddlužením nesouhlasí. Svůj nesouhlas musí věřitel odůvodnit.
 4. Jsem podepsán spolu se svým příbuzným na úvěrové smlouvě, mohu za něj, když nesplácí on, hradit jen poměrnou část?
  Pokud je na závazku podepsáno více dlužníků, závazek se nerozpočítává mezi dané osoby, ale každý odpovídá za celkovou výši závazku.
 5. Jsem spoludlužníkem u úvěru, který jsme si vzali s bratrem. Bratr je v oddlužení, schválili mu oddlužení splátkami z příjmu. Věřitel se k němu do oddlužení přihlásil a každý měsíc dostává splátku, ale přesto chce peníze po mně. Má na to právo?
  Ano věřitel zaplacení své pohledávky může požadovat i po Vás.
 6. Můžu podat návrh na povolení oddlužení i v případě, že nyní nejsem schopen ze svého příjmu uhradit za dobu 5 let více jak 30% z celkových dluhů?
  Můžete, a to za předpokladu uzavření Darovací smlouvy dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, kterou Vám pomůžeme zformulovat. Darovací smlouvou se zaváže "dárce" (nejčastěji rodinný příslušník), že Vám po dobu účinků povolení oddlužení formou splátkového kalendáře bude každý měsíc přispívat částku ve výši "XY" (např. 2.000,- Kč.). Výpočet částky (daru) je závislý od výše příjmu dlužníka a celkové výše všech jeho závazků. Příjem dlužníka a výše poskytnutého daru musí dát celkově takovou částku, z které dlužník prokáže, že je schopen za dobu 5 let při povolení oddlužení formou splátkového kalendáře uhradit minimálně 30% z celkových dluhů a náklady na insolvenčního správce.
 7. Můj syn má trvalé bydliště u mě, fakticky ale bydlí u své přítelkyně. Minulý týden byl u mě exekutor, který vymáhá dluh mého syna, a zabavil mi veškerou elektroniku. Tvrzení, že tyto věci jsou mé a nikoliv mého syna, ho nezajímalo. Jak mám postupovat, abych o tyto věci nepřišel?
  Podle novely exekučního řádu musíte podat u exekutora návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu movitých věcí, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy jste se dozvěděl o soupisu Vašich věcí. V návrhu musíte tyto věci přesně označit (název, výrobce, typ, barva a nejlépe i výrobní číslo), prohlásit, že jsou Vaše, své tvrzení prokázat (např. fakturou, dodacím listem, účtenkou, darovací smlouvou, svědeckou výpovědí apod.) a domáhat se vyškrtnutí věci ze soupisu movitých věcí a jejich navrácení. O Vašem návrhu musí exekutor rozhodnout do 15 dnů od jeho doručení. Nevyhoví-li exekutor Vašemu návrhu, zbývá Vám už jediná možnost, a to podat vylučovací žalobu k exekučnímu soudu, v níž budete tvrdit, že exekucí, která je vedena na Vašeho syna, byly postiženy Vaše věci. Tyto věci musíte opět přesně specifikovat, prohlásit, že jsou Vaše, své tvrzení prokázat, a domáhat vyloučení těchto věcí z exekuce. Vylučovací žalobu musíte podat nejpozději do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí exekutora, kterým Vašemu návrhu na vyškrtnutí věci nevyhověl. Žalovanou stranou však nebude exekutor, nýbrž věřitel, v jehož prospěch je exekuce nařízena. Soudní poplatek za podání vylučovací žaloby činí 2 000,- Kč. Aktuální výše je k nalezení v Zákonu o soudních poplatcích.
 8. Exekutor mi zablokoval bankovní účet a já tak nemám žádné peníze. Nemohu zaplatit nájem a jídlo. To mi exekutor může vzít opravdu všechno?
  Ještě donedávna měl exekutor možnost blokovat veškeré prostředky nacházející se na bankovním účtu dlužníka (povinného). Díky novele občanského soudního řádu má nyní dlužník právo ze zablokovaného účtu vybrat částku až do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce (viz. § 304b odst. 1 OSŘ). V současné době činí životní minimum pro jednotlivce 3 410,- Kč, dlužník má tedy právo vybrat ze svého účtu částku až 6 820,- Kč. Dlužník však takový výběr může provést pouze jednou za celou dobu trvání daného exekučního řízení. Neznamená to tedy, že by mohl tuto částku vybírat opakovaně, např. měsíčně.
 9. Chtěl bych na sebe podat návrh na povolení oddlužení, ale mám byt, který je zajištěný zástavním právem na hypotéku a nechci o něj přijít, protože bychom s dětmi neměli kam jít. Je nějaká možnost, jak toho dosáhnout?
  Novela insolvenčního zákona umožňuje zajištěnému věřiteli v oddlužení nedat pokyn k prodeji zajištěné nemovitosti s tím, že tato nemovitost zůstane i po skončení oddlužení dále zajištěna. Z praktického hlediska doporučuji, abyste daného věřitele kontaktoval ještě před podáním návrhu na povolení oddlužení a dohodnul se s ním na podmínkách, za kterých nedá v případě oddlužení pokyn k prodeji nemovitosti. Většinou asi bude trvat na tom, aby byly splátky hrazeny i v průběhu oddlužení tak, jak byly dohodnuty ve smlouvě a Vy tedy budete muset hradit splátky v oddlužení dle rozhodnutí soudu a vedle toho ještě zajistit placení splátek hypoteční bance.
 10. Mohu věřitele požádat při zesplatněném závazku o započtení splátek na dlužnou jistinu (ne na úroky a sankce)?
  S odkazem na ustanovení § 330 obch. zákoníku ano ale musíte požádat věřitele písemně. Závazek však již musí být skutečně zesplatněn. U závazků vzniklých po 01.01.2014 může dlužník s odkazem na ustanovení § 1932 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) určit, jak má být jeho plnění započteno. Pokud bude plněno nejprve na jistinu, úročí se náklady a původní úroky.
 11. Proti mému otci je vedena exekuce pro pohledávku ve výši 50 000,- Kč. Kromě srážek ze mzdy, je exekuce vyznačena i na spoluvlastnickém podílu domku otce v katastru nemovitostí. Obáváme se, že by pro takovou pohledávku mohlo dojít k prodeji nemovitosti.
  V současném exekučním řádu došlo k posílení zásady přiměřenosti provedení exekuce. Doposud měl exekutor povinnost postupovat tak, aby zvolený způsob exekuce nebyl zřejmě nevhodný. Od účinnosti novely exekučního řádu 01.11.2009 může exekutor postihnout majetek nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky včetně jejího příslušenství. Vedle toho platí, že exekuce ukládající zaplacení peněžité částky se provede přikázáním pohledávky (z běžného účtu), srážkami ze mzdy nebo zřízením exekutorského zástavního práva. K prodeji movitých a nemovitých věcí by měl exekutor přistoupit pouze v případě, že předchozí uvedené způsoby exekuce nepostačují k uhrazení vymáhané pohledávky a jejího příslušenství. Pokud je pohledávka uspokojována srážkami ze mzdy a výše srážek odpovídá výši vymáhané pohledávky, nemělo by k prodeji spoluvlastnického podílu nemovitosti dojít. Přesto bych jako vhodné viděla urychlení splacení pohledávky dobrovolnými splátkami. Zřízení exekutorského zástavního práva ale ještě není prodejem nemovitosti. Pokud by exekutor k prodeji nemovitosti přistoupil, mohlo by se jednat o exekuci prováděnou zjevně nevhodným způsobem a v nepřiměřeném rozsahu. Obranou proti takovému jednání je návrh na zastavení exekuce, který se podává exekutorovi. Lhůta pro podání návrhu je 15 dnů ode dne, kdy se povinný o důvodech exekuce dověděl (doručení exekučního příkazu s uvedením způsobu exekuce do vlastních rukou). Pokud exekutor návrhu nevyhoví, postupuje návrh k rozhodnutí k (exekučnímu) soudu.
 12. Mám spoustu závazků a nejsem schopen všechny splácet. Věřitelé odstoupili od smlouvy, chtějí zaplatit vše najednou a už hrozí žalobami a exekucí. Co mám dělat?
  V takovém případě by měl dlužník kontaktovat své věřitele a pokusit se s nimi dohodnout na splátkách. Přitom platí, že čím vyšší splátku je dlužník schopen splácet, tím nižší je riziko, že věřitel podá na dlužníka žalobu a nechá nařídit exekuci. Proto by měl dlužník usilovat o navýšení příjmů (např. brigáda, pomoc od příbuzných, prodej majetku) a průběžně informovat o své situaci věřitele a neustále se snažit s věřiteli dohodnout. Pokud nedojde k dohodě, může dlužník za určitých podmínek uvažovat o oddlužení (tzv. osobní bankrot) podle insolvenčního zákona.
 13. Chtěl bych vyhlásit osobní bankrot, ale nevím jak. Můžete mi pomoci?
  Návrh na povolení oddlužení se podává k příslušnému krajskému soudu na předepsaném formuláři. Po novele zák.č. 182/2006 Sb účinné od 01.07.2017 si již návrh na povolení oddlužení nemůžete podat sám. Za dlužníka musí návrh podat advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba. Protože naší poradně byla Ministerstvem spravedlnosti ČR akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení udělena, můžeme za Vás návrh podat. Konkrétní postup je možné si dohodnout na kterékoli z našich poboček.
 14. Byla na mě nařízena exekuce. Dá se s tím ještě něco dělat?
  V případě, kdy již byla na dlužníka nařízena exekuce, se toho moc dělat nedá, zejména je téměř nereálné domoci se zastavení exekuce. Jestliže byl dlužníkovi doručen exekuční titul (platební rozkaz, rozsudek, rozhodčí nález) a pohledávka nebyla promlčena, nemá ani smysl podávat návrh na zastavení exekuce. Exekuce může proběhnout srážkami ze mzdy, zablokováním bankovního účtu, prodejem movitých věcí (např. elektronika, spotřebiče, nábytek) a nemovitostí (byty,domy,pozemky). Jakmile se dlužník dozví o exekuci, měl by ihned kontaktovat exekutora a pokusit se s ním dohodnout na splátkách. Nelze však předpokládat, že exekutor např. zruší srážky ze mzdy či odblokuje bankovní účet. Jsou-li dlužníkovi prováděny srážky ze mzdy, může se pokusit dohodnout s věřitelem na snížení srážek.
 15. Mám hodně úvěrů a nemám na všechny splátky. Existuje možnost shrnout všechny dluhy do jednoho a splácet jen jednu splátku?
  Tuto situaci je možné řešit konsolidačním úvěrem. Předpokladem pro poskytnutí úvěru je skutečnost, že doposud nejste veden v registru dlužníků. U úvěrů, kde výše úvěrového rámce přesahuje částku 600 000,- Kč je zpravidla požadováno zajištění zástavním nebo obdobným právem k nemovitosti.
 16. Dalším způsobem je možnost požádat věřitele o změnu stávajících splátkových kalendářů – snížení splátek a prodloužení doby splatnosti. Je vhodné věřiteli navrhnout dozajištění závazku ručitelským závazkem, apod., popř. možnost sepsat nový splátkový kalendář formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti.
 17. Co je to oddlužení a jaké podmínky musím splňovat, abych o oddlužení mohl požádat?
  Oddlužení je způsob řešení platební neschopnosti (úpadku) podle insolvenčního zákona. Může proběhnout prodejem majetku (výtěžek z prodeje však musí dosahovat min. 30% nezajištěných pohledávek), nebo formou splátkového kalendáře po dobu 5 let, kdy po celou dobu splácení zůstává dlužníkovi z jeho příjmu pouze tzv. nezabavitelná část mzdy (tj. v současnosti max. 9 232,- Kč pro jednotlivce, za každou vyživovanou osobu se tato částka navyšuje o 1 538,- Kč) a zbytek odevzdává věřitelům. Za dobu 5 let musí dlužník zaplatit náklady insolvenčního správce a splatit nezajištěným věřitelům min. 30% pohledávek. Po splnění oddlužení, ať už prodejem majetku či plněním splátkového kalendáře, může dlužník požádat soud o osvobození od placení zbylých pohledávek.O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé, příp. soud, nikoliv dlužník. O oddlužení mohou požádat pouze právnické osoby nepodnikatelé a fyzické osoby. Po splnění oddlužení, ať už prodejem majetku či plněním splátkového kalendáře, vydá soud usnesení, kterým dlužníka osvobodí od placení zbylých pohledávek.
 18. Ručil jsem kamarádovi na smlouvě o úvěru. Ten se teď k placení nemá a věřitel upomíná mě? Co se s tím dá dělat?
  Jako ručitel odpovídáte za závazek společně a nerozdílně. Co nejrychleji kontaktujte věřitele a domluvte si splátkový kalendář, předejděte soudnímu řízení. Jako ručitel můžete po zaplacení závazku zažalovat občanskoprávní cestou původního dlužníka. Spoludlužník tuto možnost nemá.
 19. Mám finanční problémy a zaregistroval jsem nabídky výhodných úvěrů, které by mohly mojí situaci řešit. Mohlo by to fungovat?
  Bude záležet na tom, zda již nějaké závazky máte a zda jste již někde v prodlení se splácením. Nejlépe bude, když svou finanční situaci zkonzultujete s finančním poradcem. V případě nabídky úvěrů neprověřených nebankovních institucí je vždy na místě, nechat před podpisem zkontrolovat takovéto smlouvy odborníkem.
 20. Již podruhé mi v zaměstnání strhli exekuci (nepřednostní pohledávka)ve špatné výši. Mám 4 děti, manželka je na mateřské dovolené, čistou mzdu v rozsahu 19 500,- Kč až 20 300,- Kč. Poprvé mi zbylo k výplatě 9 400,- Kč, podruhé pouze 9 200,- Kč. Na dotaz, proč mi strhávají více než mají, mi paní účetní sdělila, že to má takto nastaveno a že to budu mít alespoň dříve splaceno. S tímto doplatkem však neuživím rodinu, jaká je možnost obrany?
  K výplatě Vám mělo být vyplaceno při čisté mzdě 19 500,- Kč cca 17 616,- Kč (pro rok 2017). Podejte stížnost Vašemu zaměstnavateli, rozdíl mzdy Vám doplatí, za chybu ve výpočtu odpovídá účetní. Rozsah srážek se provádí dle občanského soudního řád, § 276 a násl. a účetní je povinna se tímto řídit.
 21. Přišel jsem o práci a nemám na splácení? Dá se něco dělat nebo je exekuce nevyhnutelná?
  O této situaci je zapotřebí neprodleně informovat všechny své věřitele (osobně nebo doporučeným dopisem) a popsat jim veškeré skutečnosti. Dále se s věřitelem snažte dohodnout např. na snížení splátek nebo na odkladu splátek. Pokud to situace dovoluje je zapotřebí stále platit, i když v menších částkách. Při sjednávání úvěru se informujte na pojištění proti neschopnosti splácet v důsledku ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci apod., a na podmínky, za jakých by pojišťovna v případě nastalé události (ztráta zaměstnání, nemoc apod.) plnila.
 22. Mám exekuci a bydlím u rodičů, je nějak ohrožen jejich movitý majetek?
  Ano. Bohužel ve chvíli, kdy je na Vás nařízena exekuce a Vy bydlíte u rodičů, příbuzných apod., může exekutor postihnout majetek v místě pobytu dlužníka. Exekutor na místě nezkoumá, čí majetek zrovna sepisuje. V případě, že osoby bydlí v podnájmu, je zapotřebí mít v podnájemní smlouvě přesně specifikované věci, které jsou předmětem pronájmu, aby nebyl tento majetek třetí osoby ohrožen v případě nařízené exekuce. Soupis majetku lze udělat např. formou notářského zápisu. Pokud nastane situace, že exekutor postihne majetek třetí osoby, je na této osobě, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o soupisu dozvěděla, podala u tohoto exekutora návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu (§ 68 odst. 1 EZ). Pokud exekutor takovému návrhu nevyhoví, je možné podat u exekučního soudu žalobu na vyloučení věci. Na podání takové žaloby je lhůta 30 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí exekutora ( § 68 odst. 4 EZ a §267 odst. 1 OSŘ ). Žaloba nesměřuje proti exekutorovi, ale proti oprávněnému, jehož pohledávka je v exekučním řízení vymáhána.
 23. Na manžela byla nařízena exekuce, exekutor však zablokoval účet i mě. Jak se mám bránit?
  Podle novelizovaného občanského soudního řádu lze skutečně exekuci provést přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, pokud závazek spadá do společného jmění manželů. Pouze pokud by závazek manžela do společného jmění nespadal může se „postižený“ manžel bránit návrhem na částečné zastavení exekuce směřujícím proti tomuto způsobu exekuce. Návrh se podává k pověřenému exekutorovi a navrhovatel musí uvést a prokázat skutečnosti, ze kterých je zřejmé, že vymáhaný závazek do společného jmění manželů nespadá.
 24. Při návštěvě exekutora u mě doma mi jeho zaměstnanec hrozil, že pokud v určitém termínu dluh nezaplatím, zabaví a prodají i našeho kocoura.
  Pokud Vám kocour slouží jako společník a hospodářský efekt není hlavním účelem jeho chovu, potom se ho exekuce týkat nemůže a je z ní vyloučen, což samozřejmě zaměstnanec exekutora ví. Z jeho strany se jednalo o porušení ustanovení Občanského soudního řádu a o nátlakové jednání. Reagovat lze návrhem na vyškrtnutí ze soupisu.
 25. Jsem ručitel na smlouvě o úvěru a dlužník na sebe chce podat návrh na oddlužení. Budu muset věřiteli splácet? Jak mám dál postupovat?
  Insolveční návrh na sebe může podat jak dlužník, tak ho může podat některý z jeho věřitelů. Z hlediska Vašeho ručitelského závazku není důležité, kdo návrh podal, ale to, že na dlužníka je vedeno insolveční řízení. Každému ručiteli doporučujeme kontrolovat insolveční rejstřík, a to alespoň 1x měsíčně.
  Rozsah Vašeho ručitelského závazku a povinnosti plnit věřiteli jsou potom závislé na tom, zda věřitel svůj nárok vůči dlužníkovi a ručiteli uplatnil před rozhodnutím o úpadku. Za této situace po Vás věřitel může vymáhat celý nárok. Jestliže věřitel svůj nárok vůči dlužníkovi uplatnil až přihláškou pohledávky po usnesení o úpadku, může ji po Vás jako ručiteli vymáhat v rozsahu, v jakém nebude uspokojena z majetkové podstaty, v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře po Vás jako ručiteli může věřitel vymáhat celou pohledávku. V rozsahu zaplacení ručitel nastoupí do insolvečního řízení na místo věřitele.
  Pokud by věřitel pohledávku vůči dlužníkovi neuplatnil ani před insolvečním řízení ani přihláškou do insolvečního řízení, nemůže po vás jako ručiteli závazek vymáhat, protože se nestal splatným.
  Za situace, kdy na dlužníka je vedené insolvenční řízení, doporučuji, abyste se jako ručitel do insolvečního řízení přihlásil, a to i v případě, že jste za dlužníka ještě neplnil. Potom by se jednalo o tzv. podmíněnou pohledávku. Takovou přihlášku lze podat, jen pokud ji ke stejné pohledávce nepodal věřitel. Jestliže jste za dlužníka věřiteli již něco plnil, bude se v rozsahu Vašeho plnění a případně i úroků z prodlení jednat o Vaši nepodmíněnou pohledávku.
 26. Bývalý manžel neplatí výživné na našeho nezletilého syna. Slyšela jsem, že bude snazší se tohoto domoci.
  S účinností od 1. ledna 2013 novela exekučního řádu zavádí možnost provedení exekuce, pokud je vymáhán nedoplatek na výživném na nezletilé dítě, pozastavením řidičského oprávnění povinného. Ten by nesměl řídit motorová vozidla. Takový exekuční příkaz exekutor zruší, pokud povinný prokáže, že své řidičské oprávnění nezbytně potřebujete k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým máte vyživovací povinnost, nebo pokud zaplatí nedoplatek výživného na nezletilé dítě.
  Změna je také pokud se jedná o vymáhání běžného (budoucího) výživného, které doposud bylo možné vymáhat pouze srážkami ze mzdy (na rozdíl od dlužného výživného a příslušenství v podobě nákladů oprávněného a exekučních nákladů). Od ledna 2013 platí, že pokud srážky ze mzdy nestačí k úhradě běžného výživného (obecně jakýchkoliv opětujících se dávek splatných v budoucnu), lze exekuci vést jiným způsobem v rozsahu součtu všech budoucích plnění (pro případ plnění na dobu neurčitou v rozsahu pětinásobku ročního plnění).
 27. Dlužník bydlí v družstevním bytě a jinak nic nemá. Mám nějakou šanci, že moje pohledávka bude zaplacená?
  Za předpokladu, že dlužník nejen v bytě bydlí, ale je i členem družstva, je možné k vydobytí vaší pohledávky přistoupit k „postižení účasti povinného v družstvu“. Jedná se další z nových způsobů provedení exekuce, který s účinností od 1. ledna 2013 zavedla novela občanského soudního řádu. Prakticky se bude jednat o prodej podílu v družstvu (členských práv a povinností včetně práva užívat byt) v dražbě.

Byli jste s námi spokojeni? Dejte nám pozitivní recenzi.