Poradna při finanční tísni
English resume

Jak postupovat při finanční tísni

V případě finanční tísně vám doporučujeme následující postup:

 • jednejte rychle, nejlépe ještě před termínem splátky, u které si nejste jisti, jestli ji lze uhradit;
 • pokuste se najít zdroje, které by mohly pomoci překlenout obtížné období. Uvažujte o zpeněžení majetku, zvýšení příjmů formou brigády, oslovení dobrých známých a příbuzných, stěhování, radikální změně životních návyků s cílem ušetřit;
 • jestliže se pokusíte o konsolidaci (přeúvěrování), dejte si vždy pozor na nové úvěrové podmínky, zejména v případě nesplácení. Mějte na paměti, že splácení stávajících závazků novými dluhy je velice rizikové;
 • kontaktujte nezávislou neziskovou poradnu, kde nebudete za pomoc platit. Jestliže řešením vaší situace je oddlužení (osobní bankrot nebo také insolvenční návrh) podle insolvenčního zákona, neutrácejte vaše omezené prostředky za komerční zpracovatele návrhu na oddlužení;
 • nepodepisujte žádnou novou smlouvu (o úvěru, o půjčce, o zprostředkování, o plné moci, o právním zastoupení atd.) bez konzultace s nezávislou a neziskovou poradnou;
 • přehodnoťte nezbytnost zamýšlených investic (např. koupě nového TV, automobilu);
 • proveďte rozbor stávající a očekávané situace vašich osobních financí (příjmů a výdajů);
 • o vzniklé finanční tísni a jejích důvodech ihned informujte ty, kterým dlužíte (věřitele) – nejlépe písemně, a to formou doporučeného dopisu;
 • existenci či důvody vzniku finanční tísně se pokuste věřiteli doložit (např. kopií dokladu o ukončení pracovního poměru, kopií zprávy o vašem zdravotním stavu, kopií rozhodnutí soudu o zrušení manželství a vypořádání společného jmění manželů) a informujte jej o každé změně vaší doručovací adresy – vyzvedávejte si poštu;
 • věřitele informujte o zdrojích a výši očekávaných příjmů v nejbližším období;
 • věřitele informujte, v jaké výši budete moci nadále svůj finanční závazek splácet;
 • věřitele informujte, jak dlouho předpokládáte, že vaše finanční tíseň potrvá;
 • věřitele informujte, jakými způsoby se vynasnažíte finanční tíseň odvrátit;
 • pokuste se s věřitelem dohodnout na možnostech řešení vaší situace (např. formou přechodného splátkového kalendáře, jenž vám pomůže překlenout nepříznivé období finanční tísně, formou prodeje části majetku, formou půjčky od příbuzných);
 • pokud bude váš věřitel svolný s novým (přechodným) splátkovým kalendářem, požádejte jej o písemné potvrzení souhlasu;
 • pakliže obdržíte od soudu platební rozkaz, nebo od rozhodce návrh na zahájení rozhodčího řízení, kontaktujte nezávislou neziskovou poradnu;
 • v případě, že váš věřitel svou pohledávku za vámi (váš dluh) prodal (postoupil), musí vám tuto skutečnost oznámit a teprve poté splácejte novému věřiteli;
 • inkasní (vymahačská) firma jedná jménem věřitele a působí jako poslední varování k řešení před soudním nebo rozhodčím řízením a následnou exekucí. Kontaktujte nezávislou neziskovou poradnu;
 • jestliže máte oprávněné pochybnosti o zákonném postupu exekutora, napište stížnost okresnímu soudu, který exekutora pověřil vedením exekuce, případně na Exekutorskou komoru České republiky či Ministerstvo spravedlnosti;
 • jestliže je již prováděna exekuce a máte možnost do cca 1 roku exekuci uhradit splátkami, požádejte o ně exekutora;

V případě potřeby nás kontaktujte, s výše uvedenými kroky se vám pokusíme pomoci.

 • Uvedená doporučení můžete použít i v situaci, kdy je váš případ projednáván u soudu. Váš aktivní a zodpovědný přístup může vést k uzavření soudního smíru, jenž vám umožní dluh opět splácet pravidelnými měsíčními splátkami.
 • Nespoléhejte na to, že váš právní zástupce (advokát) docílí, že vás soud povinnosti zaplatit dluh zprostí. Pokud o vašem dluhu víte (např. uznáváte, že jste úvěr obdržel), soud žalobě věřitele vyhoví a vy budete muset zaplatit nejen náklady za právní zastoupení věřitele, ale navíc i náklady vašeho advokáta. Přitom byste mohli částku určenou na úhradu vašeho i věřitelova právního zastoupení před soudem použít na částečnou (mnohdy i výraznou) úhradu svého dluhu.
 • Rovněž nespoléhejte, že pro vás advokát „vybojuje“ nízké splátky dluhu. Soud obvykle přikročí ke stanovení splátek jen ve zcela výjimečných případech. Ve většině případů soud ukládá povinnost dlužnou částku zaplatit v plné výši jednorázově, a to do tří dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.
 • Nezbytnost vašeho zastoupení advokátem proto vždy důkladně zvažte. Uvědomte si, že služby advokáta nejsou poskytovány zdarma, advokát je oprávněn si účtovat odměnu za vaše zastupování.