Související právní předpisy

Zde můžete nahlédnout do vybraných ustanovení zákonů vztahujících se ke smlouvám o úvěru či půjčce, soudnímu řízení, exekučnímu řízení a oddlužení.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (pro právní vztahy vzniklé po 01.01.2014)

Zákon č. 145/2010 Sb. O spotřebitelském úvěru

Zákon č. 257/2016 Sb. O spotřebitelském úvěru

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízení soudních

Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Byli jste s námi spokojeni? Dejte nám pozitivní recenzi.