Druhy poskytovaných služeb

Poskytujeme zejména tyto obecně prospěšné služby:

Služby poskytujeme veřejnosti v tom pořadí, v jakém se na nás jednotliví spotřebitelé obracejí.

Komu jsou služby určeny

Naše služby jsou určeny zejména:

Služby poskytujeme fyzickým osobám – spotřebitelům.

Způsob poskytování služeb

Naše služby poskytujeme:

Jaké služby neposkytujeme

Svou činností se snažíme co nejvíce naplňovat náš úkol poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby. Proto nemůžeme zajišťovat takové služby, které podmínku obecné prospěšnosti nesplňují, jakož i služby, jež nejsou slučitelné s naším posláním.

V oblasti dluhového poradenství neposkytujeme zejména tyto služby:

Obecné standardy neziskového dluhového poradenství

Poradce nepřijme žádnou odměnu od klienta.
Poradce neupřednostní zájmy žádného účastníka, hledá řešení optimální pro dlužníka a zároveň přijatelné pro věřitele.
Poradce poskytne poradenskou službu nezávisle na postojích zakladatelů, stávajících či budoucích partnerů, státních nebo jiných subjektů, které by mohly mít na výsledku řešení případu klienta jakýkoli zájem.
Poradce jedná diskrétně s podklady získanými od klientů, zvláště s osobními údaji.
Poradce neposkytne, nedoporučí a nepropaguje žádné finanční ani jiné produkty.

 1. Poradce odpovídá na telefonické, elektronické a osobní dotazy v pořadí, v jakém je obdržel.
 2. Z jednání poradce je patrný zájem o klienta a jeho dotaz, snaží se klienta motivovat a povzbudit k aktivnímu přístupu v jeho situaci, vede rozhovor tak, aby odpovídal stavu, vzdělání a zkušenostem klienta. Poradce klientovi vysvětlí právní a odborné termíny, pokud ze situace nevyplývá, že jim klient rozumí a chápe je.
 3. Poradce vychází z nejlepších znalostí, zkušeností i ověřených postupů a respektuje právní kontext, avšak v žádném ohledu za klienta vůči třetím stranám nejedná; obsah písemností klienta pomáhá formulovat takovým způsobem, aby byl věcný, konkrétní a formálně správný.
 4. Poradce se ke klientům vyjadřuje maximálně zdvořile, vstřícně a příjemně, často používá formálních zdvořilostních výrazů na začátku, v průběhu a závěru rozhovoru (emailu), obléká se a vystupuje společensky vhodně.
 5. Emailový či webový kontakt poradce využije k zaslání co nejpodrobnější odpovědi klientovi s odkazy na relevantní webové stránky a nabídkou dalšího komunikačního postupu.
 6. Poradce se na začátku poradenského hovoru po pozdravu představí a vyzve klienta ke sdělení jeho dotazu (žádosti).
 7. Poradce vyslechne klienta a položí doplňující otázky; vychází z informací předaných klientem, koncentruje se na stav jednotlivých závazků a identifikaci (potenciálních) příčin finančních problémů klienta a jejich eliminaci; následně klientovi odpoví s důrazem na jasnost a srozumitelnost.
 8. Poradce na závěr poradenského rozhovoru a) shrne své doporučení klientovi; b) ověří jeho porozumění; c) nastíní důsledky, které se dají očekávat v případě nerespektování jeho doporučení, pokud tak neučinil v průběhu poradenského rozhovoru; d) nabídne další komunikační postup (nejlépe osobní schůzka, telefonát, email, zaslání dokumentů).
 9. V případě nespolečenského vystupování klienta jej poradce upozorní na možnost ukončení poradenského rozhovoru z tohoto důvodu, popř. rozhovor s omluvou ukončí.
 10. Poradce se snaží působit preventivně na klienta tak, aby napomohl ke snížení rizika finančních problémů klienta. K tomu účelu předá klientovi informační materiály při osobní schůzce či jinak pomůže klientovi opatřit si informace o další pomoci.
 11. Poradce může odkázat klienta na jiné neziskové organizace, které nabízejí pro klienta vhodnější službu a poskytují své služby bezplatně. V případě zájmu o oddlužení (osobní bankrot) poradce v případě nutnosti odkáže nejdříve na prověřené neziskové akreditované organizace, případně obecně na oprávněné osoby, které podle insolvenčního zákona mohou sepisovat a podávat návrhy na oddlužení (advokáty, notáře, insolvenční správce a exekutory). Zde však upozorní na skutečnost, že takové osoby neposkytují své služby bezplatně. Na jiné subjekty než prověřené neziskové akreditované organizace a osoby oprávněné podle insolvenčního zákona poradce odkázat nesmí.

Na začátek

Byli jste s námi spokojeni? Dejte nám pozitivní recenzi.