Poradna při finanční tísni
English resume

Druhy poskytovaných služeb

Poskytujeme zejména tyto obecně prospěšné služby:

 • Pomáháme při prevenci vzniku tíživé finanční situace a problémů se splácením na straně spotřebitele. Vyvíjíme svou činnost takovým směrem, který působí na spotřebitele, aby si půjčovali chytře, obezřetně a zodpovědně.
 • Podporujeme spotřebitele radou a konzultací při hledání a výběru takových řešení, která jim umožní co nejlépe zvládnout následky jejich neschopnosti splácet dluhy. Pomáháme klientům radou a konzultací snížit negativní dopad problémů se splácením na jejich finanční stabilitu. Spotřebitelé se na nás mohou obrátit pro radu a konzultaci hlavně v situaci, kdy nejsou schopni splácet čerpané úvěry či půjčky a mají zájem o této skutečnosti informovat své věřitele a dohodnout se s nimi pokud možno na takovém řešení situace, které nevyústí v podání žaloby, exekuci majetku či v podání návrhu na oddlužení spotřebitele. Avšak neposkytujeme, nedoporučujeme a ani nepropagujeme žádné finanční produkty ani v žádném ohledu za klienta vůči třetím stranám nejednáme. Poskytování služeb neomezujeme jen na klienty našich partnerů. Rovněž neposkytujeme služby ekonomických či finančních poradců.
 • Koordinujeme, podporujeme, asistujeme a vytváříme podmínky pro komunikaci a spolupráci mezi spotřebiteli, jejich věřiteli, soudy a soudními exekutory. Pomáháme spotřebitelům nalézt takový návrh řešení jejich situace, který by mohl být pro jejich věřitele přijatelný a přitom zachovává alespoň minimální finanční stabilitu spotřebitele. Spotřebitelům pomáháme vhodně formulovat obsah písemností takovým způsobem, aby byl věcný a konkrétní. Neposkytujeme však zastupování spotřebitelů v řízení před soudy nebo jiné právní služby, jejichž poskytování podléhá zákonu č. 85/1996 Sb. o advokacii.
 • Vypracováváme klientům návrh na oddlužení – insolvenční návrh (osobní bankrot). Konzultujeme také klienty již vypracované návrhy podle externích vzorů. Zhodnotíme splnění všech zákonem stanovených podmínek pro vstup do procedury (dostatečný majetek nebo pravidelný příjem, beztrestnost, stav úpadku, podmínka poctivého záměru, uvedení příloh: majetku, závazků, příjmů, trestní rejstřík, nulový přehled zaměstnanců, doložení osobního stavu a vyživované osoby, a další). Informujeme klienta o právních následcích oddlužení a jeho průběhu, a dalších okolnostech vztahujících se k "osobnímu bankrotu". Především se koncentrujeme na formální správnost předepsaných formulářů, kterou soudy velice striktně hodnotí.
 • Vysvětlujeme klientům, jak probíhá vymáhací proces, jak postupují věřitelé při vymáhání pohledávek, kdy dlužníkům hrozí skutečně exekuce a kdy se jedná jen o psychologický nátlak. Nedokážeme však vlastní aktivitou přimět věřitele k odkladu ani ke snížení splátek, zastavit vymáhací procesy, zastavit narůstání úroků a nákladů.

Služby poskytujeme veřejnosti v tom pořadí, v jakém se na nás jednotliví spotřebitelé obracejí.

Komu jsou služby určeny

Naše služby jsou určeny zejména:

 • těm, kteří se zamýšlí zadlužit, tj. uvažují o půjčce, úvěru apod. V takovém případě se snažíme poradit spotřebitelům tak, aby si půjčovali chytře a obezřetně; nenabízíme však ani nedoporučujeme jakékoli finanční produkty;
 • těm, jimž hrozí platební neschopnost (insolvence), tedy je zřejmé, že v důsledku nepředvídané změny životní situace nebudou schopni splácet své dluhy řádně a včas;
 • těm, kteří se v platební neschopnosti již ocitli, tj. po určitou dobu jsou v prodlení se splácením svých dluhů.
 • těm organizacím, které poskytují poradenské či sociální služby a mají zájem na konzultaci konkrétního případu nebo na přednášce či školení zaměstnanců nebo klientů.

Služby poskytujeme fyzickým osobám – spotřebitelům.

Způsob poskytování služeb

Naše služby poskytujeme:

 • bezplatně (služby jsou vám skutečně k dispozici zdarma, za odborné poradenství nic nezaplatíte);
 • nestranně (neupřednostňujeme zájmy žádného účastníka, naší snahou je, aby bylo prostřednictvím naší rady a konzultace nalezeno takové řešení, které bude přijatelné jak pro dlužníka, tak i jeho věřitele);
 • nezávisle (služby poskytujeme nezávisle na postojích našich zakladatelů, stávajících či budoucích partnerů, státních nebo jiných subjektů, které by mohly mít na výsledku řešení případu našeho klienta jakýkoli zájem);
 • diskrétně (s osobními údaji svých klientů nakládáme plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).

Jaké služby neposkytujeme

Svou činností se snažíme co nejvíce naplňovat náš úkol poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby. Proto nemůžeme zajišťovat takové služby, které podmínku obecné prospěšnosti nesplňují, jakož i služby, jež nejsou slučitelné s naším posláním.

V oblasti dluhového poradenství neposkytujeme zejména tyto služby:

 • poskytování, doporučování či propagaci jakýchkoli finančních produktů (úvěry, půjčky apod.);
 • převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručitelství;
 • právní zastupování v soudních sporech;
 • právní poradenství směřující k poškození či potlačení práv dlužníkova oprávněného věřitele;
 • právní poradenství směřující k porušení či obcházení platných právních předpisů.

Obecné standardy neziskového dluhového poradenství

Poradce nepřijme žádnou odměnu od klienta.
Poradce neupřednostní zájmy žádného účastníka, hledá řešení optimální pro dlužníka a zároveň přijatelné pro věřitele.
Poradce poskytne poradenskou službu nezávisle na postojích zakladatelů, stávajících či budoucích partnerů, státních nebo jiných subjektů, které by mohly mít na výsledku řešení případu klienta jakýkoli zájem.
Poradce jedná diskrétně s podklady získanými od klientů, zvláště s osobními údaji.
Poradce neposkytne, nedoporučí a nepropaguje žádné finanční ani jiné produkty.

 1. Poradce odpovídá na telefonické, elektronické a osobní dotazy v pořadí, v jakém je obdržel.
 2. Z jednání poradce je patrný zájem o klienta a jeho dotaz, snaží se klienta motivovat a povzbudit k aktivnímu přístupu v jeho situaci, vede rozhovor tak, aby odpovídal stavu, vzdělání a zkušenostem klienta. Poradce klientovi vysvětlí právní a odborné termíny, pokud ze situace nevyplývá, že jim klient rozumí a chápe je.
 3. Poradce vychází z nejlepších znalostí, zkušeností i ověřených postupů a respektuje právní kontext, avšak v žádném ohledu za klienta vůči třetím stranám nejedná; obsah písemností klienta pomáhá formulovat takovým způsobem, aby byl věcný, konkrétní a formálně správný.
 4. Poradce se ke klientům vyjadřuje maximálně zdvořile, vstřícně a příjemně, často používá formálních zdvořilostních výrazů na začátku, v průběhu a závěru rozhovoru (emailu), obléká se a vystupuje společensky vhodně.
 5. Emailový či webový kontakt poradce využije k zaslání co nejpodrobnější odpovědi klientovi s odkazy na relevantní webové stránky a nabídkou dalšího komunikačního postupu.
 6. Poradce se na začátku poradenského hovoru po pozdravu představí a vyzve klienta ke sdělení jeho dotazu (žádosti).
 7. Poradce vyslechne klienta a položí doplňující otázky; vychází z informací předaných klientem, koncentruje se na stav jednotlivých závazků a identifikaci (potenciálních) příčin finančních problémů klienta a jejich eliminaci; následně klientovi odpoví s důrazem na jasnost a srozumitelnost.
 8. Poradce na závěr poradenského rozhovoru a) shrne své doporučení klientovi; b) ověří jeho porozumění; c) nastíní důsledky, které se dají očekávat v případě nerespektování jeho doporučení, pokud tak neučinil v průběhu poradenského rozhovoru; d) nabídne další komunikační postup (nejlépe osobní schůzka, telefonát, email, zaslání dokumentů).
 9. V případě nespolečenského vystupování klienta jej poradce upozorní na možnost ukončení poradenského rozhovoru z tohoto důvodu, popř. rozhovor s omluvou ukončí.
 10. Poradce se snaží působit preventivně na klienta tak, aby napomohl ke snížení rizika finančních problémů klienta. K tomu účelu předá klientovi informační materiály při osobní schůzce či jinak pomůže klientovi opatřit si informace o další pomoci.
 11. Poradce může odkázat klienta na jiné neziskové organizace, které nabízejí pro klienta vhodnější službu a poskytují své služby bezplatně. V případě zájmu o oddlužení (osobní bankrot) poradce v případě nutnosti odkáže nejdříve na prověřené neziskové akreditované organizace, případně obecně na oprávněné osoby, které podle insolvenčního zákona mohou sepisovat a podávat návrhy na oddlužení (advokáty, notáře, insolvenční správce a exekutory). Zde však upozorní na skutečnost, že takové osoby neposkytují své služby bezplatně. Na jiné subjekty než prověřené neziskové akreditované organizace a osoby oprávněné podle insolvenčního zákona poradce odkázat nesmí.